Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Πιστοποιητικά

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για Ενοικίαση και Πώληση Ακίνητων

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου και αποτυπώνει την ενεργειακή του απόδοση. Στο ΠΕΑ το υπό επιθεώρηση κτίριο κατατάσσεται ενεργειακά, με Α+ την καλύτερη κατηγορία και τις υπόλοιπες διαβαθμίσεις Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μέχρι την κατηγορία Η. Επιπλέον, στο ΠΕΑ γίνονται και συγκεκριμένες προτάσεις - σενάρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης του κτιρίου. Το ΠΕΑ έχει ισχύ δέκα (10) χρόνων, στην περίπτωση όμως ριζικής ανακαίνισης απαιτείται νέο.

Από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ εξαιρούνται ακίνητα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τ.μ., ακίνητα με συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης, βιομηχανία, βιοτεχνία) καθώς και οι περιπτώσεις ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης.


Διαδικασία
 1. Προσκόμιση στο γραφείο μας ή κατά την αυτοψία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών - στοιχείων
 2. Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού
 3. Διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο και στους κοινόχρηστους χώρους που απαιτείται (π.χ. λεβητοστάσιο)
 4. Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης ακινήτου βάσει μετρήσεων και αποτελεσμάτων αυτοψίας
 5. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Δικαιολογητικά - Στοιχεία
 • Στοιχεία ακινήτου - τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) - κατανομή δαπανών θέρμανσης
 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο) και υπεύθυνου επικοινωνίας
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή αρ. πρωτ. και κωδ. ιδιοκτησίας από Δήλωση Κτηματολογίου
 • Αρχιτεκτονική Κάτοψη ακινήτου
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Σκαρίφημα
 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (για κτίρια μετά από 14/3/1983)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά από 01/01/1980)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα
 • Αντίγραφο της αντίστοιχης αίτησης σε περίπτωση τακτοποίησης - ρύθμισης αυθαίρετου χώρου