Νομιμοποιήσεις Αυθαίρετων

Νομιμοποιήσεις Αυθαίρετων – Βεβαιώσεις Νομιμότητας - ν.4178/13

Ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πελατών, εταιρειών και ιδιωτών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Γιατί θα πρέπει να τακτοποιήσω την αυθαίρετη κατασκευή μου;

Σύμφωνα με το νόμο Ν.4178/13, απαγορεύονται οι δικαιοπραξίες σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα κατασκευών από την ημερομηνία δημοσίευσης του. Για κάθε δικαιοπραξία σε οποιοδήποτε ακίνητο, οι συμβολαιογράφοι θα ζητούν γνωμοδότηση μηχανικού σχετικά με την ύπαρξη ή όχι αυθαιρεσιών επί του ακινήτου


Μέχρι πότε έχω δικαίωμα να τακτοποιήσω την αυθαίρετη κατασκευή μου;

Καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής δήλωσης αυθαιρέτων στις 8/02/2016


Για πόσο καιρό θα τακτοποιείται η αυθαίρετη κατασκευή μου με το Ν.4178/13;

Ανάλογα με την κατηγορία του αυθαιρέτου υπάρχει η δυνατότητα για οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, διαφορετικά η τακτοποίηση του αυθαιρέτου ισχύει για 30 χρόνια.

Τι κερδίζω τακτοποιώντας τώρα την αυθαίρετη κατασκευή μου;

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αναστέλλεται η επιβολή οποιονδήποτε προστίμων (μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων).

Επίσης, επιτρέπεται η σύνδεση των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή της 1ης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Σημειώνεται ότι τα τακτοποιημένα αυθαίρετα μεταβιβάζονται και μπορεί να συσταθεί σε αυτά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται ειδική μνεία (όπως με τους Η/Χ)


Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ένταξη στον Ν. 4178/13 της αυθαίρετης κατασκευής μου;
Α. Στοιχεία για τον υποκείμενο χώρο

(Τα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια)

 • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη χώρου
 • Τομές σε κλίμακα 1:100
 • Φωτογραφίες απ' όλες τις όψεις
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87
Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης τα οποία ένα από τα παρακάτω:
 • Αεροφωτογραφίες εφ’ όσον συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερμηνείας
 • Δημόσια έγγραφα όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, Ε9, μηνύσεις, έγγραφα αστυνομίας, αυτοψίες αυθαιρέτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα υποστηρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης

Β. Έγγραφα που χρειάζονται:
 • Αίτηση ιδιοκτήτη
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν)
 • Εξουσιοδότηση - Ως ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε ο ίδιος την διαδικασία, μπορείτε να ορίσετε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση, στην εξουσιοδότηση απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή ΑΤ), ενώ για το ενδεχόμενο ευρισκομένου εκτός της επικράτειας από την τοπική προξενική αρχή της Ελλάδος
 • Ε9 (Το πιο πρόσφατο)
Γ. Υπόλοιπα δικαιολογητικά
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού (τη συμπληρώνει ο μηχανικός), φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.
 • Παράβολο με αναρτημένο μοναδικό κωδικό από το ΥΠΕΚΑ για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.

  Το παράβολο συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στον νόμο (δηλαδή αφαιρείται από το πρόστιμο που θα προκύψει). Παραστατικό αμοιβής μηχανικού - το οποίο μπαίνει υποχρεωτικά στο φάκελο της τακτοποίησης, ώστε να θεωρηθεί πλήρης. Η αμοιβή αυτή προκύπτει έπειτα από συμφωνία του μηχανικού με τον πελάτη.


Τι είναι η βεβαίωση νομιμότητας ακινήτου;

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.4178/13 σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται Βεβαίωση Μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, που να δηλώνεται πως στο ακίνητο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δηλωθεί ή εξαιρούνται από τον παραπάνω νόμο.

Η Βεβαίωση Μηχανικού ουσιαστικά αποτελεί "πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας" που προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης, ενώ έχει ισχύ δύο (2) μηνών.